zoeken

Beperking verkeersgeluid is kernprioriteit

De bestrijding van geluidhinder is door het Nationaal Milieubeleidsplan 4 bestempeld als één van de kernprioriteiten van het Nederlands milieubeleid. Het aantal Nederlanders dat aangeeft last te hebben van lawaai blijft erg hoog. De belangrijkste drie veroorzakers van geluidhinder zijn de afgelopen twintig jaar onveranderd. Wegverkeer zorgt voor de meeste hinder, gevolgd door buren (omgevingslawaai) en vliegverkeer. Andere bronnen van geluidsoverlast zijn industrie en railverkeer.

Geluid en geluidhinder
Geluid is objectief te meten, in decibels. Geluidhinder is echter veel moeilijker te registreren. Wat voor de één hinderlijk is, vindt de ander normaal. Om geluidhinder te kunnen meten is de overheid daarom aangewezen op enquêtes. Daarnaast maakt de overheid gebruik van een geluidsmaat genaamd Level day-evening-night (Lden). Geluidsoverlast 's avonds en 's nachts wordt met deze methode zwaarder gewogen dan overdag. Om het Lden voor een gebied te bepalen wordt het geluidsniveau gedurende een jaar gemeten. Deze meetmethode kent drie geluid periodes: dag (van 07:00 tot 19:00 uur), avond (van 19:00 tot 23:00 uur) en nacht (van 23:00 tot 07:00 uur). Bij dit geluidsniveau wordt 10 Decibel opgeteld.

Ook zijn er grenzen gesteld aan geluidsbelasting, dit geldt voor wegen, bedrijven en andere bronnen van geluid. Deze grens heet de voorkeurswaarde, wanneer het geluid boven deze grens komt is er toestemming van de overheid nodig. Voor verschillende soorten geluid zijn er grenzen gesteld, zo ligt de bovengrens van binnenstedelijk wegverkeer hoger dan voor buitenstedelijk wegverkeer. Hieronder staat een overzicht van verschillende grenzen. 
Geluid van    Ondergrens  Bovengrens 
Binnenstedelijk wegverkeer  48 dB  63 dB
Buitenstedelijk wegverkeer  48 dB  53 dB
Railverkeer  55 dB  68 dB
Industrielawaai  50 dB  55 dB

Oorzaken
De veroorzakers van het geluid waarmee mensen te maken hebben zijn makkelijk aan te wijzen: wegverkeer, spoorwegverkeer, vliegtuigverkeer, omgevingslawaai (buren) en industrie. Wegverkeer wordt als het meest hinderlijk ervaren, omdat geluidhinder vaak gepaard gaat met andere problemen als smogvorming (zeker bij snelwegen die door stedelijk gebied gaan). De oorzaken van geluidhinder (lawaai) zijn wat moeilijker aan te geven. Heb je last van de buren omdat zij van muziek genieten, of omdat de muren zo dun zijn? Heb je last van verkeerlawaai omdat je naast de snelweg woont, of omdat de geluidswallen te veel lawaai doorlaten?

Zonder nieuwe maatregelen zal het totale, met geluid belaste oppervlak in Nederland, als gevolg van verkeerslawaai zal toenemen met 15 tot 25 procent. Als er niets gebeurd zal in 2030 ruim één derde deel van het Nederlandse oppervlak een voortdurende geluidbelasting van meer dan 50 decibel moeten verdragen. Mede daarom stopt de overheid veel geld in het bestrijden van lawaai. Voor de periode 2011-2020 stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu hiervoor 941 miljoen euro beschikbaar. Onder andere voor het streven om het percentage Nederlanders dat hinder ondervindt van lawaai door buren en door verkeer tot nul terug te dringen. De aanvankelijke streefdatum van 2010 zal niet gehaald worden, het ministerie van IenM gaat nu uit van een tijdstip tussen 2020 en 2030. Ook zal de overheid proberen om de verspreiding en versnippering van een constante geluidsoverlast terug te dringen.

Maatregelen
Het rijk heeft subsidies ingesteld zodat gemeentes gestimuleerd worden om stil asfalt aan te leggen. Geluidreducerende betonstraatstenen kunnen bij dit type oplossingen worden vermeld.
Bron: www.milieuloket.nl

 

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig