zoeken

Tips en trics wat betreft onderhoud

Wat is belangrijk bij de aanleg van waterpasserende en waterdoorlatende bestratingen? Voor de keuze van de juiste infiltrerende bestrating is het aan te bevelen om op locatie eeninfiltratie-onderzoek te (laten) doen. Hierbij zijn de volgende waarden van belang:

• Geologische opbouw van de natuurlijke bodem. Bij ondoorlatende kleilagen dienen er maatregelen getroffen te worden; bijvoorbeeld dieperuitgraven of ‘doorprikken’ van de kleilaag tot het grondwaterpeil.
• K-waarde. De K-waarde geeft de doorlatendheid van de natuurlijke bodem weer. Bij K-waarden boven de 1,5 m/dag kunnen de producten en de bijbehorende opbouw probleemloos worden gebruikt. worden. Bij lagere K-waarden kan het nodig zijn om extra maatregelen te treffen teneinde de doorstroming te vergroten (bijvoorbeeld uitgraven of doorprikken).
• Hoogste gemiddelde grondwaterstand. De grondwaterstand wordt bij voorkeur onder de fundatielaag gehouden, zodat bij zware regenval de buffer volledig kan worden gebruikt. Wanneer de grondwaterstand normaliter hoger staat, is het aan te bevelen onder de fundatielaag een drain te plaatsen of te werken met een (ondergrondse) overstort naar het (IT)riool.

Verschillende systemen
Bij de keuze en aanleg van waterpasserende en waterdoorlatende systemen is het in de regel een goed samenspel van alle onderdelen, van de laag waterinfiltrerende betonstraatstenen en betontegels tot waterbergend pakket en van fundatie tot ondergrond. Fabrikanten van betonnen bestratingsproducten leveren de producten voor het ‘bovenste laagje’, de feitelijke bestrating, maar kunnen ook informatie geven over het hele pakket.

Onderhoud
Voor het reinigen van de infiltrerende bestrating kan een ZOAB-cleaner worden gebruikt. Dit dient ongeveer één keer per zeven jaar te gebeuren. Het gebruik van een gemeentelijke veeg/zuigmachine is met een frequentie van één keer per twee jaar aan te bevelen. Afhankelijk van omgevingsfactoren zoals begroeiing en de omvang en het type belasting van het wegdek, kan een hogere frequentie wenselijk zijn. Na het reinigen van de bestrating moet er mogelijk opnieuw worden gevoegd.

Praktijktips
Uit diverse praktijkervaringen van gemeenten, adviseurs, aannemers en fabrikanten zijn tips opgesteld:

Gemeente Utrecht:
• Voegen waterpasserende systemen goed vullen met het juiste materiaal/split, zo wordt de werking van het systeem bevorderd, wordt klapperen tegengegaan en de vorming van humus verminderd. Niet even invegen, zorgen dat voegen goed gevuld zijn en jaarlijks extra invegen.
• Kolken toch behouden, ook bij infiltrerende systemen.
• Lava als funderingsmateriaal kan vergruizen en verstenen.
• Frequent infiltrerende bestratingen schoonvegen (bladeren, vuil).
• Geen doek gebruiken in funderingspakket, nutsbedrijven trekken dat kapot.

Gemeente Borne:
In het funderingspakket wordt ook drainage erbij aangelegd, prettig voor het waterschap omdat zo ook buffercapaciteit wordt ingebouwd en de toevoer naar de avi’s geleidelijk verloopt.

Gemeente Urk:
Het funderingspakket met waterpasserende bestratingen liggen daar alleen onder de rijbaan en niet onder de trottoirs die niet waterdoorlatend zijn maar onder helling liggen en afwateren op de rijbaan.

Producent Drainvast:
Bij gebruik en schoonmaken/schoonzuigen voeg kunnen stenen gaan klapperen. Ook onkruidgroei. Daarom aandacht nodig voor vullen van voegen waterpasserende bestratingen.

Grontmij:
• Geen piepschuim (EPS) gebruiken als funderingsmateriaal onder infiltrerende bestratingen. Dit materiaal laat geen water door en vraagt extra voorzieningen. Er kan beter worden gekozen voor goed waterdoorlatende funderingsmaterialen zoals kleikorrelmateriaal en materialen van vulkanische oorsprong. Deze materialen zijn zeer goed waterdoorlatend, hebben een groot waterbergend vermogen, hebben een relatief laag gewicht hetgeen minder snel tot zettingen leidt en zijn goed verwerkbaar.
• Waterschappen en hoogheemraadschappen verlangen voor ontwerpen van verhardingen 10-20% compensatie in de vorm van open water. Mogelijk hoeft men met inzet van waterpasserende bestratingen niet aan die strenge eis te voldoen. Ga in overleg daarover. 

Betonnen bestrating, oneindig veelzijdig